Solutions สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

อุปกรณ์ Barcode Scanner และ Mobile Computer ของ CipherLab นั้นสามารถรังสรรค์การใช้งานในส่วนของนวัตกรรม AIDC (Automatic Identification Data Collection) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในส่วนของ การระบุ, การจัดเก็บ, การควบคุม, การเชื่อมต่อและการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายในทุกอุตสาหกรรม ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้ตัวผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพจาก CipherLab ไม่ว่าจะเป็นการ Customize ข้อมูลของ Program ต่างๆ เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงความเสถียรและความรวดเร็วของตัวผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองได้ทุกที่ ทุกเวลา

Mobile Computers

CipherLab ได้ออกแบบโซลูชันการประมวลผลแบบพกพา เพื่อให้ User ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากภาระงานที่ไม่จำเป็นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ ในด้านโลจิสติกส์การขนส่ง, คลังสินค้า, การจัดทำบัญชี, Direct Store Delivery, บริการภาคสนามและการขาย

Barcode Scanners

CipherLab เป็นที่รู้จักกันดีในการเป็นผู้บุกเบิกเครื่อง Scanner ไร้สาย Bluetooth® และเครื่อง Scanner ที่มีความแข็งแรงสูง CipherLab เป็นผู้ผลิตเครื่อง Scanner ชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีมายาวนาน เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ใช้